Dziewki - Organizacje - Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziewkach zostało założone w 1956 r.
Jego założycielkami były Eulalia Dyszy (autorka licznych piosenek dożynkowych, układanych do znanych melodii ludowych) i Apolonia Kieras. Na pierwszą przewodniczącą została wybrana Apolonia Kieras i kierowała KGW przez wiele lat. Od 1990r. funkcję przewodniczącej pełni Janina Bańka. Od początku swojego istnienia koło brało czynny udział w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych. Obecnie do koła należy 18 osób. Koło uczestniczyło i uczestniczy w licznych imprezach organizowanych na terenie powiatu będzińskiego oraz na terenie Miasta i Gminy Siewierz jak: Pierwszy Maja, Trzeci Maja, dożynki, Dni Ziemi Siewierskiej, Świętojanie Siewierskie,  Festiwal Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich, Święto Pieczonego Ziemniaka i inne. Uświetnianie uroczystości kościelnych (procesji) poprzez systematyczne przygotowywanie feretronów i udział w nich wszystkich członkiń w pięknych strojach ludowych.

Działalność koła zespoliła się w nierozerwalny sposób z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewkach, której to druhowie wspierają koło pomocą w każdej sytuacji. Jednocześnie warto podkreślić,  że członkinie koła włożyły duży wkład w budowę Remizy Strażackiej w Dziewkach, włączając się w różne prace budowlano-wykończeniowe.

Strona powstała w ramach programu "Z komputerem za pan brat - warsztaty edukacyjno-informatyczne"
zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu
strona główna Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz Turystyka w Siewierzu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu Galeria sołectwa Żelisławice