PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKO-GMINNYM CENTRUM KULTURY SPORTU
I TURYSTYKI W SIEWIERZU ORAZ OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH
PRZEZ MGCKSiT W SIEWIERZU

 

Podstawa prawna :

· Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

· Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

· Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w siedzibie MGCKSiT
w Siewierzu, a także  we wszystkich obiektach administrowanych przez MGCKSiT w Siewierzu, w okresie pandemii COVID-19

2. Celem procedury jest:

1) zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;

2) umożliwienie rodzicom, dzieciom i osobom dorosłym uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MGCKSiT w Siewierzu.

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

4. Wszyscy korzystający z oferty kulturalnej są zobligowani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w instytucji, przy czym uczestnictwo dzieci w zajęciach MGCKSiT w Siewierzu powinno następować po przeanalizowaniu przez rodziców/prawnych opiekunów ryzyka związanego z zachorowaniem na COViD - 19. Dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenie udziału dziecka w zajęciach MGCKSiT w Siewierzu w okresie pandemii COVID-19.

§ 2.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SIEDZIBIE MGCKSiT W SIEWIERZU

1. MGCKSiT w Siewierzu będzie otwarty od 7:00 do 15.00. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor MGCKSiT w Siewierzu może zmienić godziny pracy.

2. Dzieci pod opieką instruktorów będą przebywać w grupach maksymalnie 15 osobowych
(1 osoba na 10m²). Zajęcia będą trwać 45 min.

3. Każda grupa dzieci przebywać będzie w wyznaczonej sali.

4. Rodzeństwo może być przydzielone do jednej grupy.

5. Instruktorzy grup przypisani są na stałe do danej grupy.

6. Do siedziby mają wstęp tylko pracownicy MGCKSiT w Siewierzu i uczestnicy zajęć.

7. Rodzic lub osoba dorosła – uczestnicząca w zajęciach wypełnia OŚWIADCZENIE udziału w zajęciach MGCKSiT w Siewierzu w okresie pandemii COVID-19 (załącznik nr 1 i nr 2). Oświadczenie powinno być wypełnione w momencie podjęcia zajęć w MGCKSiT w Siewierzu. Oświadczenie będzie umieszczone na stronie  kultura.siewierz.pl. Możliwa jest wcześniejsza wysyłka skany wypełnionego i podpisanego Oświadczenia na adres: mgcksit@siewierz.pl. Dostarczenie oryginału oświadczenia odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka lub uczestnictwa osoby dorosłej w zajęciach.
8. Niedostarczenie oświadczenia w podanym terminie skutkuje nieprzyjęciem uczestnika na zajęcia.

9. W przypadku większej liczby chętnych, niż możliwości organizacyjne placówki dyrektor może stworzyć w miarę możliwości dodatkowe grupy zajęciowe.

10. Do MGCKSiT w Siewierzu mogą przychodzić tylko uczestnicy zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,20C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

11. Dzieci są przyprowadzane wyłącznie przez zdrowych rodziców /opiekunów prawnych.

12. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.

13. Rodzice przekazują aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji, a także taką zgodę wyraża dorosły uczestnik zajęć.

14. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne GIS – www.gov.pl /Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia/).

15. Grupy uczestników kół zainteresowań w MGCKSiT w Siewierzu nie spotykają się ze sobą.

16. Przedmioty, które będą używane podczas zajęć, będą podlegały dezynfekcji przez instruktora prowadzącego zajęcia, tak aby zapewnić wszelkie środki bezpieczeństwa.

17. Sale, w których odbywają się zajęcia są wietrzone, po każdych zajęciach.

18. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych, produktów żywnościowych i zabawek z domu do MGCKSiT w Siewierzu.

19. Uczestnicy myją ręce wodą i mydłem (po wejściu, przed zajęciami, po zakończonych zajęciach, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych sytuacjach).

20. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla uczestników MGCKSiT w Siewierzu.

21. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i itp.

22. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci MGCKSiT w Siewierzu, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.

23. Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenia przestrzegając zaleceń producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących.

 

§ 3.

PRZYPROWADZANIE /ODBIÓR DZIECKA

1. Dzieci powinny być przyprowadzane – 5 minut przez wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć. Po tym czasie dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.

2. Rodzic przyprowadza do MGCKSiT w Siewierzu dziecko zdrowe.

3. Do MGCKSiT w Siewierzu, w danym dniu, dziecko przyprowadza jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

4. Rodzic wraz z dzieckiem sygnalizuje dzwonkiem swoje przybycie do MGCKSiT w Siewierzu, nie wchodzi na teren instytucji. Dzieci są przyjmowane przed wejściem do budynku przez wyznaczonego pracownika.

5. Rodzic przyprowadza dziecko przestrzegając rygorystycznie zasad zachowania ostrożności (odstęp 2 m, maseczki). 

9. Dzieci odbierane są przez rodzica po zakończeniu zajęć. Po tym czasie wietrzone są pomieszczenia, sale i dezynfekowane wszystkie klamki, poręcze oraz inne powierzchnie.

10. Podczas rozchodzenia się dzieci do domu instruktor odprowadza dziecko do drzwi budynku i przekazuje rodzicom.

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do MGCKSiT w Siewierzu i domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. Dbają o zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust. 2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w MGCKSiT w Siewierzu.

3. Przekazują dyrektorowi lub instruktorowi istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

4. Nie posyłają do MGCKSiT w Siewierzu dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

5. Do MGCKSiT w Siewierzu rodzic przyprowadza dziecko zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy).

6. Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.

7. Przed przyprowadzeniem dziecka do MGCKSiT w Siewierzu rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.

9. Jeżeli będzie konieczność wejścia do budynku MGCKSiT w Siewierzu bezwzględnie przy

każdym wejściu i wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.

10. Są zobowiązani do odbierania telefonów z MGCKSiT w Siewierzu.

11. Rodzic zapewnia dziecku odpowiednie środki ochrony osobistej -maseczki, rękawiczki niezbędne podczas zajęć.

§ 5.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w MGCKSiT w Siewierzu do obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii koronawirusa.

2. Zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

3. Organizuje pracę personelu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.

4. Organizuje pracę MGCKSiT w Siewierzu na podstawie zebranych informacji.

5. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

6. Zapewnia przy wejściu na teren MGCKSiT w Siewierzu dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

7. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.

§ 6.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik MGCKSiT w Siewierzu zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3. Do MGCKSiT w Siewierzu wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą z niego wyznaczonym wejściem.

4. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.

5. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.

6. Pracownicy – instruktorzy – pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu: w ciągu jednego dnia w grupie pełnią dyżury niezbędne do zachowania bezpiecznych warunków:

a) wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone; komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku;

b) instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce);

c) przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, po skorzystaniu z toalety.

d) przestrzegają ustalonego harmonogramu zajęć.

e) unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu przy jednej czynności

f) po zajęciach z daną grupą wietrzą pomieszczenie/salę.

g) przygotowują materiały na zajęcia, a w razie potrzeby świadczą pracę zdalną.

7. Personel obsługowy – sprzątaczka

1) usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować;

2) wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dystansu społecznego 2m i utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

3) dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, blatów, itp.

4) dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.

5) czyści i dezynfekuje sprzęt, przedmioty używane przez dzieci i personel przynajmniej 2 razy na dobę.

6) czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.

 

§ 7.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ MGCKSiT W SIEWIERZU

1. Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierz oraz Punkt Informacji Turystycznej w Siewierzu:

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, oprócz respektowania regulaminu zwiedzania Zamku, przypominamy o stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, co oznacza wymóg:

          noszenia maseczek ochronnych,

          obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

          zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób,

          dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu,

          unikania gromadzenia się w grupach,

          stosowania się do ewentualnych dodatkowych zaleceń administratora

w formie pisemnej lub ustnej.

W ITiKD oraz w PIT w Siewierzu jednorazowo mogą przebywać 2 osoby poza obsługą.

Izba Tradycji i Kultury Dawnej oraz Punkt Informacji Turystycznej w Siewierzu dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00, natomiast w weekendy PIT dostępny jest na Zamku w Siewierzu od 10:00 do 18:00.

2. Zamek Biskupów Krakowskich:
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, oprócz respektowania regulaminu zwiedzania Zamku, przypominamy
o stosowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, co oznacza wymóg:

          noszenia maseczek ochronnych,

          obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

          zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób,

          dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu,

          unikania gromadzenia się w grupach,

          stosowania się do ewentualnych dodatkowych zaleceń administratora Zamku w formie pisemnej lub ustnej.

Na Zamku w Siewierzu jednorazowo może przebywać 15 osób.

Na wieży oraz platformie widokowej jednocześnie może znajdować się 5 osób.

Zamek dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00, natomiast
w weekendy od 10:00 do 18:00.
3. Kompleks sportowo – rekreacyjny „Orlik” zlokalizowany przy Zamku w Siewierzu:
Ograniczona ilość osób korzystających jednorazowo z obiektu sportowego.

W przypadku „Orlika”, na boisku piłkarskim może przebywać maksymalnie

150 osób. Natomiast na jednym korcie tenisowym mogą znajdować się jednocześnie maksymalnie 4 grające osoby oraz ewentualnie 1 trener. Podczas korzystania ze wszystkich boisk sportowych zaleca się posiadanie własnego sprzętu sportowego i treningowego.

Wszystkie osoby korzystające z infrastruktury sportowej zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:

          zachowanie dystansu społecznego,

          obowiązek zasłaniania twarzy przed wejściem na boisko sportowe oraz po jego opuszczeniu, natomiast podczas treningu nie ma obowiązku zakrywania twarzy,

          ograniczona liczba osób,

          weryfikacja uczestników (zgłoszenie do Animatora osób wchodzących na obiekt),

          obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

          korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja innych sprzętów po każdym użyciu,

          15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z obiektu (lub inny sposób ograniczenia kontaktu pomiędzy grupami).

 

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. MGCKSiT w Siewierzu zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.

2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.