Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Dyrektor Miejsko- Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu podaje do publicznej wiadomości:

dane lokalu przeznaczonego do najmu w trybie przetargowym.

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku Miejsko- Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki z siedzibą w Siewierzu (MGCKSiT Siewierz) przy ul. Słowackiego 2a, położony na działce o numerze 2902/10 karta mapy numer 22 (brak Księgi Wieczystej), którego właścicielem jest Gmina Siewierz, a jest w użytkowaniu i administrowaniu przez MGCKSiT Siewierz na podstawie Uchwały nr XL/368/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu ( z późn. zm.)
1. lokal użytkowy posiada powierzchnię całkowitą 643,2 m2 (wraz z częścią wspólną – korytarzami i toaletami) zlokalizowany w segmencie C budynku MGCKSiT Siewierz, z wejściem głównym od strony Plac Wojska Polskiego, 
2. w skład lokalu wchodzą: sala balowa, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty,
3. lokal wyposażony jest w urządzenia i instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, toalety wraz z wyposażeniem użytkowym i technicznym,
4. lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gastronomiczno-usługowo-handlowej (przyjęcia okolicznościowe i zlecone/restauracja z wykluczeniem dyskoteki),
5. termin zagospodarowania nieruchomości – najem na czas oznaczony, 6. wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu za najem lokalu wynosi 4300,00 zł + 23 % podatku VAT.

Szczegółowe informacje o lokalu można uzyskać w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, przy ul. Słowackiego 2a, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00 lub pod nr telefonu 32 67 41 649 wew. 20.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejsko- Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko- Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu i Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz na stronie internetowej www.kultura.siewierz.pl, na okres 21 dni, w dniach od 30.09.2019 r. do 20.10.2019 r.

Siewierz, dnia 28.08.2019 r.

D Y R E K T O R

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

Sportu i Turystyki

w Siewierzu

/-/ mgr Jacek GruszczyńskiPlik: