Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowychZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz
REGON: 000287591, NIP: 649-001-04-62
tel. (32) 67 41 649 fax.(32) 67 41 649 w. 25
e-mail: mgok@siewierz.pl, www.kultura.siewierz.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 Euro na zadanie pod nazwą:

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w ramach realizacji zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach w celu utworzenia centrum kulturalno-edukacyjnego integrującego społeczność sołectwa”

Realizacja zadania jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”.

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu:
- zestaw komputerowy z drukarką biurową i oprogramowaniem – 1 szt, w tym:
Komputer All-in-One MSI 20 HD + 3250e (P/N:AE2010), drukarka AcuLaser (P/N:C11CA71001). MS Office 2010 PKC Home&Bussiness (Word, Excel, Power Point, Outlook) lub równoważne, Norton Internet Security 2010 lub równoważne
- Zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 5 szt, wtym:
Komputer All-in-One MSI 20 HD + 3250e (P/N:AE2010), MS Office 2010 PKC Home&Bussiness (Word, Excel, Power Point, Outlook) lub równoważne, Norton Internet Security 2010 lub równoważne
- Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt: funkcje urządzenia: drukowanie, kopiowanie, skonowanie
- Telefax – 1 szt: prędkość transmisji min. 9600bps, podajnik 10 stron, raport połączeń wychodzących
- Radiomagnetofon z CD – 1 szt: całkowita moc dźwięku (RMS) 30W, ilość głośników 2, ilość płyt 1, odtwarzane nośniki CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, czytnik USB, cyfrowy tuner radiowy

Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostawa powyższego sprzętu wraz z ustawieniem i zainstalowaniem w budynku zlokalizowanym w Brudzowicach przy ul. Szkolna 2 w terminie ustalonym z Zamawiającym. Dostawa sprzętu ma być dokonana w sposób jednorazowy - w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji najpóźniej 2 dni przed planowaną dostawą o terminie dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest oznakować dostarczony sprzęt naklejonymi logotypami wg księgi znaku w/w projektu.
Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedstawiania szczegółowej kalkulacji cenowej z podaniem ceny jednostkowej.

II Termin realizacji zamówienia: sześć tygodni od dnia zawarcia umowy

III Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać pisemnie w Sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu ul. Słowackiego 2A do dnia 14 czerwca 2012 r. do godziny 10:00. 
UWAGA: Oferta powinna być przesłana Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź złożona osobiście.

IV Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert wykażą, że spełniają warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, potwierdzony:
wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia t.j. dostawy sprzętu o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda.
Powyższe należy potwierdzić dokumentami, że dostawy zostały wykonane należycie.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

VI Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zał. nr 2)
4. Dokumenty, potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.

VII Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w siedzibie zamawiającego są:
w sprawach merytorycznych: Damian Dawczyński tel: 505995075
w sprawach formalnych: Zofia Kowalska, Monika Olszewska tel. (32) 67 41 649 w.21

VIII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
b) zamieszcza informacje, o których mowa w pkt.a na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kultura.siewierz.pl
2. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany do przedłożenia:
a) umowę konsorcjum – w przypadku podmiotów występujących wspólnie,
b) specyfikację techniczną przedmiotu dostawy zawierającą szczegółowe parametry mebli oraz opisy, szkice, zdjęcia itp.

IX Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot dostawy nie mniejszej niż 24 miesiące. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
2. Przekazanie przedmiotu dostawy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego w dniu dostawy.
3. Płatność będzie jednorazowa. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego. Faktura Wykonawcy zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
4. Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania będzie kara umowna.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego
c) brutto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

X Termin płatności: 30 dni, przelew

XI Termin ważności oferty: 30 dni

XII Kryterium wyboru ofert: najniższa cena brutto
Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Kopia aa

Dyrektor MGOK
Damian Dawczyński