Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi „strefy rozrywki” 55 DZS

Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi „strefy rozrywki”
imprezy „55. Dni Ziemi Siewierskiej”, organizowanej w dniach 03-04 czerwca 2017 r.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zaprasza
do składania ofert na przyznanie wyłączności obsługi „strefy rozrywki”
imprezy pn. „55. Dni Ziemi Siewierskiej”, organizowanej
w dniach 03-04 czerwca 2017 r. na błoniach Zamku w Siewierzu,
zgodnie z planowanym programem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania.

I. Założenia ogólne:

1. Przez „strefę rozrywki” należy rozumieć urządzenia zabawowe dla dzieci, do których należą m. in.: dmuchane zjeżdżalnie, zamki, place zabaw lub inne dmuchane urządzenia do zabawy, trampoliny, małe karuzele, suche baseny z piłkami, tzw. kule wodne oraz inne urządzenia wykorzystywane podczas imprez plenerowych, służące do zapewnia zabawy i rozrywki dzieciom.

2. Oferent wybrany na podstawie najkorzystniejszej oferty jest uprawniony do promocji swojej firmy poprzez możliwość zapewnienia obsługi gastronomicznej i handlowej w/w imprezy w postaci poniższych zadań:

a. „strefa rozrywki” w tym:
   • minimum 2 dmuchane urządzenia zabawowe,
   • Minimum 3 inne propozycje urządzeń zabawowych.
b. udostępnienie dzieciom uczestniczącym w imprezie do bezpłatnego korzystania całą „strefę rozrywki” w dniu 04 czerwca 2017 r. w godz. 14.00 – 17.00,
c. wszystkie urządzenia znajdujące się w „strefie rozrywki” muszą spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa użytkowników, posiadać niezbędne atesty i regulaminy korzystania z urządzeń.

3. Oferent zobowiązuje się do ustawienia „strefy rozrywki” w uzgodnieniu z Organizatorem.

4. Organizator imprezy zapewnia wygranej ofercie wyłączność na „strefę rozrywki”. Ceny sprzedawanych podczas imprezy usług Oferent ustala samodzielnie, biorąc pod uwagę charakter oraz liczebność uczestników imprezy.

5. Oferent w całości odpowiada za zgodność prowadzonej sprzedaży z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Organizator zapewnia dostęp do prądu dla „strefy rozrywki”. Po stronie Oferenta należy zapewnienie okablowania niezbędnego do prawidłowego działania urządzeń. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nadmierne obciążenie przyłącza zbyt dużą ilością przyłączeń wykonanych przez Oferenta.

7. Do Oferenta należy utrzymanie „strefy rozrywki” w stałym porządku, zapewnienie odpowiedniej ilości koszy (śmietniczek) na terenie strefy oraz jej posprzątanie po imprezie i wywóz nieczystości.

8. Do Oferenta należy zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy oraz inny niezbędny sprzęt i środki potrzebne do wystawienia i funkcjonowania strefy podczas trwania imprezy.

II. Oferta wykonawcy:

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w podziale na zadania. W wyniku zapytania ofertowego zostanie wybrany tylko 1 Oferent.

2. Oferta powinna zawierać:

• aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia potwierdzona urzędowo lub własnoręcznie za zgodność z oryginałem), wystawiony nie wcześniej niż rok przed upływem terminu składania ofert,
• określenie wysokości deklarowanej kwoty wpłaty (w PLN netto) na rzecz Organizatora za uzyskanie wyłączności oraz wyszczególnienie urządzeń w „strefie rozrywki” (Załącznik nr 1),
• podpisane oświadczenie, że Oferent zna i akceptuje wszystkie warunki współpracy ustalone w zapytaniu ofertowym (Załącznik nr 2).

Oferty zawierające powyższe należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie na adres: Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu,
ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz z dopiskiem: 55. Dni Ziemi Siewierskiej – Oferta obsługi imprezy.
W przypadku poczty liczy się termin wpłynięcia dokumentów do Centrum.

3. Termin złożenia oferty: do dnia 17 maja 2017 r. godz. 10.00

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej – parter Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, z możliwością obecności zainteresowanych oferentów.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca największą ilość atrakcji (urządzeń zabawowych) oraz zakładająca najwyższą zaproponowana stawkę pieniężną, przy czym minimalna kwota za przyznanie wyłączności na obsługę „strefy rozrywki” wynosi 500,00 zł netto.

6. Wybrany Oferent zostanie poinformowany o podjęciu współpracy najpóźniej w dniu 22 maja 2017 r.

7. W przypadku wygrania konkursu Oferent zobowiązuje się do wpłaty na konto bankowe Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu 50% zaoferowanej kwoty za wyłączność do dnia 29 maja 2017 r., oraz wpłaty reszty deklarowanej kwoty najpóźniej do dnia 16 czerwca 2017 r. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu umowy w terminie przewidzianym ustawowo.

8. W przypadku przekroczenia terminu płatności Organizator może przeprowadzić ponowne zapytanie ofertowe lub odstąpić wyłączność na obsługę imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejności (z najwyższą deklarowaną kwotą) Oferenta.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pon numerem telefonu: 32 67 41 649 lub w siedzibie MGCKSiT Siewierz

Plik: 
ZałącznikWielkość
Załącznik Nr 1.pdf419.16 KB
Załącznik Nr 2.pdf345.15 KB
Załącznik Nr 3.pdf352.11 KB