Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego
Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność w branży sportowo -rekreacyjno – handlowej (kulturystyka, fitness, rekreacja, relaksacja), z wykluczeniem dystrybucji i handlu używkami, odżywkami, suplementami i anabolikami siłowymi oraz rozpowszechniania i sprzedaży czasopism, plakatów itp. zawierających treści reklamy i dystrybucji używek i anabolików siłowych.
1.Przedmiotem dzierżawy w drodze przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 75 m2 zlokalizowanego w sektorze A (siłownia) w obiekcie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, przy ul. Słowackiego 2a. Lokal wyposażony jest w urządzenia i instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, toalety oraz wyposażenie użytkowe i techniczne.
2. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 400 złotych netto + 23% VAT (słownie: czterysta złotych netto + 23% VAT). Minimalne postąpienie wynosi 4,00 złote netto (słownie: pięćdziesiąt złotych netto)
3. Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, ul. Słowackiego 2a (sala konferencyjna – parter)
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
5. Warunki przystąpienia do przetargu:
a. wpłacenie wadium:
- wadium wynosi 60 złotych (słownie: sześćdziesiąt złotych)
- wadium winno być wniesione w formie przelewu pieniężnego najpóźniej do dnia 03.12.2014 r. na konto Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierz, Bank Spółdzielczy w Siewierzu, nr 33 8441 0001 0000 0000 0231 0004
- dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy oraz gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi przystąpienia ponad cenę wywoławczą
- wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu
- wadium uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczony zostanie na poczet czynszu wynikającego z zawarcia niniejszej umowy
b. złożenie oświadczenia w dniu przetargu, że uczestnik zapoznał się z treścią ogłoszenia przetargu i zaakceptował określone w jego treści warunki, projektem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
c. dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,
d. dokument potwierdzający podmiotowość prawną (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych, oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji potwierdzone notarialnie.
6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat i zacznie obowiązywać od 01.01.2015 roku. Projekt umowy dzierżawy do wglądu w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, ul. Słowackiego 2a lub na stronie internetowej www.kultura.siewierz.pl.
7. Wszelkie remonty dzierżawca przeprowadzać będzie we własnym zakresie i na własnym koszt po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Koszty remontów, nakłady inwestycyjne i adaptacje przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi i nie będą odliczane od czynszu.
8. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyskuje niezbędne opinie i uzgodnienia właściwych instytucji i organów wymaganych przy prowadzonym lokalu użytkowym.
9. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego będzie pokrywał wszelkie obciążenia publiczno – prawne związane z przedmiotem dzierżawy i będzie miał obowiązek ubezpieczyć działalność w zakresie odpowiedzialności cywilnej i następstw zdarzeń losowych w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.
10. Lokal będzie można obejrzeć w dniu 01.12.2014 roku w godz. 12.00-13.00.
11. Miejsko – Gminny Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.
12. Kontakt w sprawie przetargu oraz szczegółowe informację na temat lokalu można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, ul. Słowackiego 2a od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz pod numerem tel. 32 67 41 649, p. Grzegorz Węglarz.
13. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w przetargu nastąpi do dnia 31.12.2014 r.

D Y R E K T O R

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury

Sportu i Turystyki w Siewierzu

/-/ mgr Damian DawczyńskiPlik: