Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność w branży gastronomiczno – usługowo – handlowej (przyjęcia okolicznościowe i zlecone/restauracja z wykluczeniem dyskoteki).
1. Przedmiotem dzierżawy w drodze przetargu jest lokal użytkowy o powierzchni całkowitej 643,2 m2 zlokalizowany w sektorze C (sala balowa) w obiekcie Miejsko – Gminnego    Ośrodka Kultury w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a. 
2. Lokal wyposażony jest w urządzenia i instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, toalety wraz z wyposażeniem użytkowym i technicznym.
3. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 4.000 netto + 23% VAT (słownie: cztery tysiące złotych netto + 23% VAT). Minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych netto)
4. Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2013 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu ul. Słowackiego 2a ( sala konferencyjna – parter)
5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 6. Warunki przystąpienia do przetargu:
a. wpłacenie wadium: - wadium wynosi 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
- wadium winno być wniesione w formie przelewu pieniężnego najpóźniej do dnia 20.03.2013 r. na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierz, Bank Spółdzielczy w Siewierzu, nr 33 8441 0001 0000 0000 0231 0004 - dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
- wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy oraz gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi przystąpienia ponad cenę wywoławczą
- wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu - wadium uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczony zostanie na poczet czynszu wynikającego z zawarcia niniejszej umowy
b. złożenie oświadczenia w dniu przetargu, że uczestnik zapoznał się z treścią ogłoszenia przetargu i zaakceptował określone w jego treści warunki, projektem umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
c. dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna,
d. dokument potwierdzający podmiotowość prawną ( wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych, oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji potwierdzone notarialnie.
7. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 6 lat i zacznie obowiązywać od 01.02.2014 roku, po wygaśnięciu umowy z dotychczasowym dzierżawcą.
8. Projekt umowy dzierżawy do wglądu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu ul. Słowackiego 2a lub na stronie internetowej www.kultura.siewierz.pl.
9. Wszelkie remonty dzierżawca przeprowadzać będzie we własnym zakresie i na własnym koszt po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Koszty remontów, nakłady inwestycyjne i adaptacje przedmiotu dzierżawy nie podlegają zwrotowi i nie będą odliczane od czynszu. Od czynszu odliczyć można jedynie nakłady trwałe po zatwierdzeniu planowanego zakresu prac i kalkulacji przez Wydzierżawiającego. 10. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyskuje niezbędne opinie i uzgodnienia właściwych instytucji i organów wymaganych przy prowadzonym lokalu użytkowym. 11. Dzierżawca oprócz czynszu dzierżawnego będzie pokrywał wszelkie obciążenia publiczno – prawne związane z przedmiotem dzierżawy i będzie miał obowiązek ubezpieczyć działalność w zakresie odpowiedzialności cywilnej i następstw zdarzeń losowych w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy.
11. Lokal będzie można obejrzeć w dniu 22 marca 2013 roku w godz. 12.00-13.00.
12. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny.
13. Kontakt w sprawie przetargu oraz szczegółowe informację na temat lokalu można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu, ul. Słowackiego 2a od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00 oraz pod numerem tel. 32 67 41 649, p. Monika Olszewska lub p. Zdzisława Jakóbczyk.
14. Podpisanie umowy z dzierżawcą wyłonionym w przetargu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2013 r.

D Y R E K T O R

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

w Siewierzu

/-/ mgr Damian DawczyńskiPlik: